Obchodné podmienky

Nákup tovaru prostredníctvom elektrohall eshop môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ďalej označovaný ako zákazník.

Predávajúcim / prevádzkovateľom e-shopu www.elektrohall.sk je spoločnosti ORAVA distribution, a.s. so sídlom v Bratislave.

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže systémom elektrohall eshop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačilo (ikona) KOŠÍK.
Po objednaní tovaru (zadanim počtu kusov do volného políčka) a stlačením tlačila/ikony KOŠÍK, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v systéme elektrohall eshop. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém elektrohall eshop vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu systému elektrohall eshop a spoločnosť ORAVA distribution, a.s. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v systéme elektrohall eshop. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje (vrátane kódu predeleného systémom elektrohall eshop) odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme elektrohall eshop. Systém elektrohall eshop zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou ORAVA distribution, a.s. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov ORAVA distribution, a.s.

Systém elektrohall eshop umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

Vykonanú objednávku prostredníctvom tohto e-shopu je možné stornovať do 12 hodín od momentu jej vytvorenia. Ak zákazník nestornuje objednávku v uvedenom čase stáva sa záväznou pre predávajúceho a kupujúceho.

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane 20% DPH.

Ak je suma objednávky v hodnote 100 EUR, alebo nižšia, bude doprava tovaru realizovaná kuriérom na náklady zákazníka v sume 4,90 EUR. Ak bude suma objednávky vyššia ako 100 EUR, spoločnosť ORAVA distribution, a.s. dodá tovar zákazníkovi kuriérom na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike).

Lehota, počas ktorej je spoločnosť ORAVA distribution, a.s. viazaná ponukou tovaru vrátane ceny.

V prípade korektnej funkčnosti systému elektrohall eshopu je spoločnosť ORAVA distribution, a.s. viazaná ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť ORAVA distribution, a.s. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 4 pracovných dní od expedície z nášho skladu . Spoločnosť ORAVA distribution, a.s. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme elektrohall eshop ako miesto doručenia. Ak je suma objednávky 100EUR, alebo nižšia, bude doprava tovaru realizovaná kuriérom na náklady zákazníka 4,90EUR. Ak suma objednávky je vyššia ako 100EUR, spoločnosť ORAVA distribution, a.s. dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť ORAVA distribution, a.s. vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákaznik mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Spoločnosť ORAVA distribution, a.s. nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

Pokiaľ má zákazník záujem o službu - ekologická likvidácia starého spotrebiča - je potrebné toto uviesť pri objednávaní tovaru v poznámke. Spoločnosť ORAVA distribution, a.s. zabezpečí prevoz tovaru od zákazníka kuriérom - dovoz je však platenou službou podľa štandardného cenníka kuriérskej služby GEIS Global Logistics. Tiež je možné dohodnúť osobné odovzdanie starého spotrebiča vo vybranej predajni elektroHall, ktorú prevádzkuje spoločnosť ORAVA distribution, a.s.

Faktúry a dokumenty

Faktúra a všetky dokumenty sú pribaľované k tovaru. Komunikácia so zákazníkmi prebieha predovšetkým prostredníctvom e-mailu, resp. telefonického rozhovoru. V prípade, ak časť objednaného tovaru nemáme skladom, o tejto skutočnosti informujeme zákazníka o možných postupoch splnenia takejto objednávky.

Reklamačné podmienky

Zákazník je povinný spolu s kuriérom  zásielku vizuálne skontrolovať ešte pred podpísaním preberacieho protokolu kuriérovi. V prípade, že je viditeľné poškodenie obalu výrobku alebo výrobok nie je úplný, má nárok takýto tovar neprevziať. V prípade, že balík potrebuje súrne prijať aj s rizikom, že bude tovar poškodený, je povinný zaznamenať kuriérovi do prepravného listu "TOVAR PREVZATÝ S VÝHRADOU POŠKODENIA". Následne je IHNEĎ povinný kontaktovať aj predajcu  email: eshop@elektrohall.sk alebo 0904054671 . Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Súčasne je nevyhnutné ponechať si aj originál balenie, v ktorom bol výrobok zabalený, nakoľko, v prípade, že bude tovar od zákazníka stiahnutý späť k predajcovi, musí byť v originálnom balení. Súčasne môže byť tento obal vyžiadaný aj pre zdokumentovanie reklamácie reklamačným oddelením. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov ORAVA distribution, a.s.. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť v ktoromkoľvek predajni elektrohall., alebo priamo v Centrálnom servisnom stredisku výrobcu alebo dovozcu výrobku (adresa aj tel. čisla sú uvedené v sprievodnej dokumentácii), ktorá bola doručená spolu s tovarom. Niektoré značky spotrebičov je možné reklamovať výhradne prostredníctvom zákazníckych liniek výrobcu, dovozu tovaru, kde kompetentná osoba registruje prijatie reklamácie a vedie celý postup riešenia. Tieto produkty nie je možné reklamovať u predajcu. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list, ak bol súčasťou tovaru.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť ORAVA distribution, a.s. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Nevzťahuje sa na tovar rezervovaný cez internet a zakúpený na predajni.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo e-mailom na adrese eshop@elektrohall.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti ORAVA distribution, a.s. spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou ORAVA distribution, a.s., a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Po prijatí vráteného tovaru do 15 dni zákazníkovi vrátime zaplatenú sumu podľa spôsobu aký si určil.

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail:ba@soi.sk