Reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim...
Reklamačné oddelenie: p. Ján Balák, e-mail: eshop@elelktrohall.sk tel.č: ..........................

2. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným v záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov...

3. Záručné podmienky

Kupujúci je povinný prekontrolovať  spolu s dopravcom stav zásielky. V prípade, že je obal poškodený, má zákazník právo zásielku neprevziať. V prípade, že balík potrebuje súrne prijať aj s rizikom, že bude tovar poškodený, je povinný zaznamenať kuriérovi do prepravného listu "TOVAR PREVZATÝ S VÝHRADOU POŠKODENIA". Následne je povinný kontaktovať aj predajcu eshop elektrohall: email: eshop@elektrohall.sk alebo 0904054671.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve.

5. Spotrebný materiál

Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku...

6. Záručný servis

Na tovar predávaný s dlhšou zárukou ako 24 mesiacov je zabezpečovaný po uplynutí lehoty 24 mesiacov tzv bezplatný servis. V prípade vady tovaru po lehote 24 mesiacov bude takýto tovar prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak ani jedno z týchto riešení nebude možné, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 30 dní od prijatia tovaru.

7. Ako reklamovať

Súčasťou každého produktu je záručný list alebo sprievodné doklady, v ktorých je uvedený kontakt na servisné stredisko, ktoré je oprávnené vykonávať záručné opravy.

Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom riešenia je nahlásiť túto reklamáciu priamo na zákaznícku linku výrobcu/predajcu, kde je reklamácia zaevidovaná priamo v systéme a kompetentná osoba oboznámi zákazníka ako postupovať. V prípade, že výrobca/dovozca produktu túto službu neponúka, je možnosť obrátiť sa na doporučené servisné stredisko uvedené v ZL alebo v sprievodnej dokumentácii, kde si zákazník dohodne postup reklamácie. V prípade nejakých nejasností môže zákazník kontaktovať priamo eshop, ktorý zákazníkovi podá informácie, ako postupovať pri riešení reklamácie.

Vo väčšine prípadov, keď sa jedná o produkty z kategórie veľká biela technika alebo zabudovateľné spotrebiče, je servisný zásah vykonávaný priamo doma u zákazníka.

Zákazník je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť originál alebo kópiu daňového dokladu, záručný list (ak bol súčasťou výrobku). Predávajúci má právo neprebrať  reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené mechanickým poškodením, používaním, ktoré bolo v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania. Taktiež v prípade, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, prípadne iným neodborným zásahom.

V prípade uplatnenia reklamácie na ktorejkoľvek predajni eshopu, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O spôsobe vybavenie reklamácie bude zakazník informovaný telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Po uplynutí zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na výmenu alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk).